Παράταση αναστολής λειτουργίας Σχολικών Μονάδων ~ Ενημέρωση

 
Αγαπητοί γονείς,
"Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των ανακοινωθέντων μέτρων για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, όλες οι σχολικές μονάδες αναστέλλουν την δια ζώσης λειτουργία
τους για το διάστημα από 16/03/2021 έως και 21/03/2021, πλην των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής.
Επισημαίνεται η ενεργοποίηση της ΕξΑΕ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 16313/ΓΔ4/10-02-21 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ."