: «Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Φ.6/55081/Δ1/13-05-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι εγγραφές μαθητών/τριών στο δημοτικό σχολείο για το Σχολικό Έτος 2020-2021 θα γίνουν από 15-05-2020 έως και 29-05-2020, δηλαδή το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2020. Αναλυτικότερα:

1. Οι εγγραφές θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες, με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Διεύθυνση του σχολείου στο τηλέφωνο 2234022295.

2. Για την εγγραφή των μαθητών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021 εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας ή &  ληξιαρχική πράξη γέννησης.  Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο (μισθωτήριο συμβόλαιο, απόδειξη πληρωμής ΔΕΚΟ ή ΕΥΔΑΠ, έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1, εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ., υπεύθυνη δήλωση) από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο δημοτικό.
Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

Παρακαλείσθε όπως λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης κατά την προσέλευσή σας στο σχολείο!

Η Διευθύντρια

Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα