Κυβισμός

Στα πλαίσια του μαθήματος των εικαστικών ασχοληθήκαμε με τον Κυβισμό και τα παιδιά δημιούργησαν τις ακόλουθες μάσκες.