Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Διδακτικό Έτος 2020-2021

Άρθρο 03 – Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία

Οι παρ. 2-4 του στοιχείου Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 (Α′ 109) αντικαθίστανται ως εξής:

2. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θεσια και άνω Δημοτικά Σχολεία:

 ΤΑΞΕΙΣΑΒΓΔΕΣΤ
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑΕνιαίος Τύπος
1ΓΛΩΣΣΑ998877
2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ554444
3ΙΣΤΟΡΙΑ  2222
4ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3322  
5ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ    22
6ΦΥΣΙΚΑ    33
7ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ    11
8ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  2211
9ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ      
Εικαστικά221111
Μουσική111111
Θεατρική Αγωγή1111  
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ333322
11ΑΓΓΛΙΚΑ223333
12ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ3322  
132η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ    22
14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ111111
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ303030303030

Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις, για οκτώ (8) ώρες στις Γ΄ και Δ΄ και για επτά (7) ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για πέντε (5) ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣT΄ τάξεις.

Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις.

Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για μία (1) ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις και για μία (1) ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Η Αισθητική Αγωγή περιλαμβάνει τα μαθήματα: Εικαστικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή.

Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για μία (1) ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται για μία (1) ώρα σε όλες τις τάξεις και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής για μία (1) ώρα στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για μία (1) ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις τάξεις Α΄ και Β΄ και για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ΄ και Δ΄