Υπενθύμιση~«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22»

Α. Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Τα απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που πρέπει να προσκομιστούν στο Δημοτικό Σχολείο, (κατόπιν τηλ. συνεννόησης ) είναι τα εξής:


 

1.Αίτηση εγγραφής

 2.Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (υποβάλλεται φωτοτυπία της αντίστοιχης σελίδας του  βιβλιαρίου υγείας). (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25).

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(ΑΔΥΜ) σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας (υποβάλλεται το πρωτότυπο ή φωτοτυπία παραστατικού).

5. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (χορηγούνται από το  Νηπιαγωγείο φοίτησης).

α.Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο δημοτικό.

β. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2021) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής

6.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

Β. Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο τμήμα πρωινής ζώνης κατόπιν σχετικής αίτησης - δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο. Για εγγραφή στο  προαιρετικό Ολοήμερο τμήμα δεν απαιτείται κανένα επιπλέον δικαιολογητικό.

Αναλυτικά η εγκύκλιος: