Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-Twinning

“Le monde réel et le monde virtuel. Se déplacer en sécurité” (Ο πραγματικός και ο εικονικός κόσμος. Μετακινούμαι με ασφάλεια)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας, στο πλαίσιο του μαθήματος των γαλλικών, συμμετέχουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023 στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-Twinning με τίτλο: “Le monde réel et le monde virtuel. Se déplacer en sécurité” (Ο πραγματικός και ο εικονικός κόσμος. Μετακινούμαι με ασφάλεια). Η Ευρωπαϊκή αυτή δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με σχολεία της Ιταλίας, Ισπανίας, Ρουμανίας και Ελλάδας. Οι μαθητές κάνοντας χρήση της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Α1 και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνεργάζονται με τους συνομιλήκους εταίρους τους και θα αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις δράσεις του προγράμματος: δημιουργία χαρακτήρων avatars και παρουσίαση του εαυτού τους σε μαθητές των άλλων χωρών, ανταλλαγή ευχών για τα Χριστούγεννα, παρουσίαση της πόλης και του σχολείου τους, συζήτηση και ερωτηματολόγιο σχετικά με τις μετακινήσεις τους και τα μέσα που χρησιμοποιούν, κατασκευές και ζωγραφική σχετικά με το θέμα, συμμετοχή στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2023 κ.α. Αποτελεί ένα έργο που συμβάλλει στην ανάπτυξη δημιουργικών και συνεργατικών δράσεων και στην αλληλεπίδραση των μαθητών με γαλλόφωνους μαθητές άλλων χωρών της Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Εκπαιδευτικός: κ. Γιόλα Γκόλφη