ΣΤ' τάξη

ΣΤ' Γαλλικά

24/03/2020

 

Français en sixième    Βλιώρα Κωνσταντίνα ΠΕ05

 

1 Qui est-ce ? Réponds. (Απάντησε )

 

 0. C’est la mère de ma mère : C’est ma grand-mère.

 

1. C’est le père de ma mère : ............................................................................................

 

Αγγλικά Δ-Ε-ΣΤ

24/03/2020

Παιδάκια γεια σας, υγεία σε όλους!

Βάλια Μακρή, ΠΕ06


Διαβάστε σας παρακαλώ, πολύ καλά στο βιβλίο στη σελ.151-152 τον ενεστώτα απλό (Present Simple) και κάντε την παρακάτω άσκηση(τα ρήματα  στο σωστό τύπο).

1.He (play) …………….football everyday.

2.I always (wash)……………..my hands in the morning.

3.Mary never (go)………………..to bed early.

4.Do you often( clean) ……………………..up  your room?

Σελίδες